اشخاصی که در انتشار اوراق مشارکت نقش دارند عبارتند از :
الف: ناشر
ب: امین
ج: ضامن
د: عامل
ه: حسابرس

    الف: ناشر

ناشر شرکتی است که درخواست صدور اوراق مشارکت می نماید. ناشر پس از کسب مجوز باید امیدنامه منتشر کند. به موجب ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، " ناشر موظف است پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید بورس، حسابرس و امین اقدام نماید ". امیدنامه شامل جزییات و اهداف اوراق مشارکت می باشد.
هم چنین به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، پس از موافقت سازمان بورس باید مراتب از طریق رسانه جمعی به اطلاع عموم برساند.

    ب: امین

به موجب بند ه ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت حقوقی مورد تایید بورس است که از طرف ناشر انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد ".
امین و ضامن می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. به موجب بند و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، قرارداد میان ناشر و امین باید بعد از قرارداد ناشر و عامل باشد.
وظایف امین به موجب مواد 32 تا 34 وظایف آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، به شرح ذیل می باشد :
1. صدور مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر، از سوی امین صادر خواهد شد.
2. عامل موظف است تحت نظارت امین، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان اوراق مشارکت اقدام کند.
3. کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است.

    ج: عامل

به موجب بند ط ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " عامل : بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده ( 7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد."
عامل ، رابط بین ناشر و بورس است.
در صورتی که ناشر و عامل دارای شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. به موجب ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تسهیل، وظایف عامل به ترتیب ذیل است :
1. عامل ، اوراق مشارکت را برای عرضه اولیه در بورس ارائه می کند.
2. پرداخت سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده .
3. کسر و پرداخت مالیات های مربوط و سایر امور اجرایی
4. انتشار حساب های تعیین شده

    د: ضامن

به موجب بند ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ، " ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از این وجوه و خرید اوراق مشارکن منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند. ضامن با پیشنهاد ناشر و تایید امین تعیین می شود. وجود ضامن به اختیار ناشر است که ضروری است در امیدنامه قید شود ".
ناشر در صورت وجود ضامن باید اصل و صود علی الحساب و قطعی را در اختیار ضامن قرار دهد و ضامن متعهد به پرداخت آن می باشد. ضمانت ضامن محدود به مبلغی است که در قرارداد ضامن و ناشر درج شده است .

    ه: حسابرس

به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، " حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت می رساند. حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد ".
موسسه حسابرسی امکان سنجی فنی اقتصادی و مالی طرح های نوسازی را  تایید می کند و الزاماَ باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

    ممنوعیت برخی اقدامات از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تا سررسید اوراق مشارکت یا تحقق افزایش سرمایه

به موجب ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت در زمان انتشار اوراق مشارکت نمی تواند :
1. اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند.
2. به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید.
3. سرمایه خود را مستهلک سازد.
4. سرمایه خود را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد.
5. اقدام به تقسیم اندوخته کند.
6. در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد.
7. صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع یا انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباَ اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند لحاظ شود.